Schriftelicke Conferentie, gehovden in s’ Gravenhaghe inden Iare 1611. tusschen sommighe Kercken-dienaren: Aengaende de Godlicke Praedestinatie metten aencleven van dien. Ter Ordonnantie vande Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt Ghedruckt. WAARBIJ: Naerder-Bericht ende openinge vande procedvren by den kercken dienaren Remonstranten ghehouden inde teghenvvoordige Verschillen. Dienende tot nodighe Verantwoordinge op de Beschuldigingen vervat inde Remonstrantie tegens hun over ghegeven, Gedruckt int 13. ende eenige volgende bladeren vande schriftelicke Conferentie: Midtsgaders Tot Nuttighe Onderrechtinge van allen Liefhebbers van Waerheydt ende Vrede. Aende Ed. Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-vrieslandt.

Author

,

Year of Publication

1612

Publisher

Product Number

11133

400,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11133 N.N. | Wtenbogaert, Johannes Category: Tag:

2 werken in 1 band, (2) 440, (8) 116 p. Origineel Perkament, 4° (Eerste en laatste pagina’s teer aan de randen en/of verstevigd.)