Practycke, dat is, Werckelijcke oeffeninghe van de Christelijcke hooft-deuchden, Gheloove, Hope, ende Liefde. Seer nut ende profijtelijck voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in desen tijt) om eenen vasten ende ghewissen gront te legghen van hare salicheyt. Den derden Druck, by den Autheur verbetert ende vermeerdert met sijne Bedenckinghen over Matt. 11. vers 12. inde welcke van het Coninckrijcke Godts, ende de Practijcke om dat in te nemen, ghehandelt wort.

Author

Year of Publication

1632/1633

Publisher

ISBN

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 2227300922 UDEMANS, GODEFRIDUS Category:

REPRINT, 2 werken in 1 band, (12) 409 (14), (4) 222 (7) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)