Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Een Reys-Boeck der Heyligher Schrift. In ‘t Hoogduytsch beschreven. In onse Nederduytsche Tale overgeset Door N.N. doch op nieuws oversien, verbetert ende vermeerdert door D. Matthiam Hazard. Ende nu in desen laetsten Druck wederom van ontelbare fauten ghebetert, oock in de Registers alle stucken perfeckt op hare Folien ghebracht. d’Inhoudt van ‘t geheele Werck sal de Leser achter den Tijtel vinden. WAARBIJ: Een bysonder Tractaet Ende Onderwijsinge van de Munte ende Ghewichte der Heyliger Schrifturen. Dat is: Een eygentlijcke uyt-reeckeninghe ende Beschrijvinge van de Munte, ende Gewichte der Heyligher Schrifture: Daer in alle silvere ende Goude Munte: Mitsgaders oock alle Ghewichten, Koorn-mate en Wijn-mate, der Hebreeusche, Griecksche ende Latijnsche, so vele dies in ‘t Oude ende Nieuwe Testament vermelt, wordt verklaert na den eysch, ende geproportioneert, ende vergeleecken met onse Munte ende Ghewichten: met neerstigheyt ende uyt veele experte Boecken te samen ghebracht. Eerst in de Hooghduytsche sprake gemaeckt ende uytgegeven, ende nu overgeset in de Nederlantsche sprake, ende in veel plaetse ghecorrigeert ende verbetert. WAARBIJ: Intinerarium Novi Testamenti. Dat is: Een Reys-boeck, over het Nieuwe Testament. Het tweede Deel. Daer in begrepen worden de Reysen der Heyliger Jonck-vrouwen Maria ende Joseph, de Wijsen uyt den Oosten-lant, ende onse lieve Heere Jesus Christus met sijnen lieven Apostelen. WAARBIJ: Harmonia Euangelistarum, Dat is: Eene seer schoone ende eendrachtighe over-een-stemminghe der heyliger vier Euangelisten, daer inne die troostelicke ende lieffelicke historie des gantschen levens onses Heeren ende Salichmakers Jesu Christi mitsgaders de handelinghen syner Apostelen, in eene fijne ende richtighe ordre ghebrocht ende te saemen ghesteldt is. Zijnde als eene korte Chronijcke over het nieuwe Testament, ofte eene bequame aen-tekeninghe der tijt, in welcke jaer, maent ende dagh, een jeder Euangelische historie Christi ende syner lieve Apostelen gheschiet zy. Seer genoeghlick ende troostelick om te lesen, ende oock seer nut ende dienstelick om het nieuwe Testament te beter te verstaen. In de Hooghduytsche sprake gemaeckt, berekent en beschreven, Ende nu aldereerst in de Nederduytsche spraecke over-gheset, ende by dit Reys-boeck gevoeght.

Author

Year of Publication

1663

Publisher

Product Number

11230

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11230 Buenting, Heinrich Category: Tags: , , , ,

3 delen en 1 werk in 1 band, (16) 322 (8), (2) 32, (4) 141 (3), 20 p. 19e eeuws half Leer, 4° (De band is aan de randen wat sleets, vochtvlekken door het gehele boekblok. Zeldzaam Bijbels geografisch werk door Heinrich Buenting, of Buntingh (1545-1606), beschreven in de vorm van een geïllustreerd reisboek. Geïllustreerd met 5 uitvouwbare kaarten en 2 uitvouwbare gravures, resp. een wereldkaart, kaart van Europa/Azië/Afrika, kaart van het Heilige Land, plattegrond van Jeruzalem, gravure van de tempel van Salomo, kaart van de Woestijnreis, en een kaart van Paulus’ zendingsreizen.)