Iob. Met een volle verclaringe over de twee eerste Capittelen, ende met schone zeer-rijcke Summarien over de navolghende veertich, mitsgaders eenige grondighe openinghe van den Text. In ‘t Latijn beschreven, ende nu ghetrouwelijck over-gheset. Waer-by nieuwelincx gevoucht zijn, Een ontledinghe vande volle verclaringhe der tvvee eerste Capittelen, d’ordeninghe ende den Inhout van dien in ‘t corte ende onderscheydelijck op de cant aenwijsende, ende de voornaemste leringhen die over de resterende veertich Capittelen nuttelijck aengemerct connen worden, insghelijx elck te sijner rechter plaetse verteeckent. Maeckende t’zamen een volcomen uytlegginghe deses Boucx, ende aldus met grooter trouwe ende naersticheyt ghestelt, ende in een Corpus te zamen ghebracht. Door Ioannem Gerobulum.

Author

Year of Publication

1600

Publisher

Product Number

11664

2.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11664 Beza, Theodorus Categories: , Tag:

(12) 378 (1) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (Lichte vochtvlekken in de marges van de laatste pagina’s, enkele pagina’s aan de randen verstevigd, op ca. 4 pagina’s inktvlekken, echter geen tekstverlies. Verder een mooie uitgave van dit zeer zeldzame werk.)