Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Saighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d’ongehoorde wreetheyt in Yerlant, mitsgaders de schrickelike Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheyt tusschen gevoeght, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, en alle de martelisatie seer curieus naer den aert en eygenschappen des landts en plaatsen gesneden, en een kort inhout, tot gerief van den Leser, boven yeder plaet. Op nieuws van duysende mislagen gesuyvert en verbetert.

Author

Year of Publication

1658

Publisher

Product Number

12484

1.350,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12484 Haemstedius, Adrianus Categories: , Tags: ,

(titelprent, gravure, 11) 483 (5) folia. Origineel Leer met sloten, Folio. Fraai exemplaar.