Het Nieuwe Testament, Ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonds onses Heeren Jesu Christi. Door last van de Hoog Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenigde Nederlanden, ende volgens het Besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dortrecht, in de Jaaren 1618 en 1619. Uyt d’Oorspronkelyke Grieksche Tale in onse Nederlandsche getrouwelyk over-geset. Met nieuwe by gevoegde Verklaringen op de duystere Plaetsen, ende Aenteekeningen van de gelyk-luydende Texten. WAARBIJ: De CL. Psalmen Des Propheten Davids, En andere Lofzangen, Uyt den Francoyschen in Nederlandschen Dichte Overgezet door Petrum Dathenum. Als mede de Argumenten ofte ‘t Inhoud voor elken Psalm, ende op de kant den Text Der Psalmen gesteld, doch met een grooter Letter als voor dezen. Geheel p[ Muzyk-Nooten gesteld, van alle Misstellingen gesuyvert, En gebragt op eenen Sleutel, blyvende op deselve Voysen: Met een korte Onderwyzinge, Om door dese eene Sleutel seer kort en veel lichter de Wyzen te konnen leeren. Door Mr. Cornelis de Leeuw, Musiçyn. En noch de Christelyke Catechismus, Belydenisse des Geloofs, En de Lyturgie ofte Formulieren der Nederlandsche Kerke.

Author

,

Year of Publication

170X

Publisher

Product Number

11020

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11020 N.T. | Dathenus, Petrus Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina, 3) 312 folia, (titelprent) z.p., 71 (1) p. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben, hoekstukken en sloten, 4° 23,5 x 18 x 9 cm. (Vochtvlek door het onderste gedeelte van het boekblok, het leer van de rug is wat sleets, mist 2 bladen van het voorwerk van de berijmde Psalmen. Opvallend formaat van het Nieuwe Testament plus de berijmde psalmen van Petrus Datheen, of Dathenus (ca.1531-1588). Het Nieuwe Testament is op een ongewone wijze gedrukt waarbij de verzen over de hele breedte van de bladen zijn verspreidt en de verwijsteksten in de buitenste marge zijn weergegeven. Het Psalmboek is geïllustreerd met een titelprent en bevat de 150 Psalmen en enkele gezangen waarbij alle verzen op noten zijn gesteld en in de kanttekeningen van de Psalmen de bijbehorende Bijbeltekst is gedrukt. Het boekblok is gebonden in een kloeke bruin-leren band voorzien van hoek- en sluitwerk, het voorplat is goud-bestempeld met ‘Ambagt van Pynakker’ en het jaartal ‘1711’ resp. onder en boven het centrale blind-gestempelde ornament waarin het initiaal ‘T’ is gestempeld. Uitgave van de Catechismus en overige formulieren niet in NCC.)