Heiligdommen Godsdiensten, en Gewoontens der Oude Jooden, Voorgesteldt in eene uytvoerige Verhandeling, van het Levitische Priesterdom. In Vyf Boeken, als Het Eerste, Van den Tabernakel, en desselfs toebehooren. Het Tweede, Van den eersten, en tweeden Tempel, met al desselfs pracht, en omslag. Het Derde, Van de Googe- en andere Priesters, der zelver kleeding, zalving en verrichting. Het Vierde, Van de Leviten, der zelver oorsprong, en dienst. Het Vyfde, Van den Daagelykschen Godsdienst der Oude Hebreen, met der zelver week- maand- en jaar-feesten. Met een naaukeurige aanwyzinge, waar op alles heeft gedoelt, tot groot licht van de H. Schriftuur, en Verklaaringe van zeer veele plaatsen, zoo van den Bybel, als van andere geloofwaardige Joodsche, en Christen Schryveren, doorgaans met cierlyke, en nutte printverbeeldingen Voorzien. Uyt het Hoogduits vertaald, door Isaac le Long, Overgezien, en met aanmerkingen Verrykt, door Gerardus Outhof.

Author

Year of Publication

1726

Publisher

Product Number

12170

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12170 Lundius, Johannes Categories: , Tag:

2 delen, (titelprent, 8, portret, 12) 850 (5), (2) 852 (11) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (boekblokken licht gebruind). Compleet met titelprent, portret, 15 gravures in dl.1 -waarvan 11 paginagroot en 4 dubbel paginagroot-, en 8 gravures in dl.2 -allen paginagroot-. Beide delen hebben diverse tekstgravures. De Gravures zijn o.a. van Jan Luyken: De Tabernakel, Het Koperen Wasvat, De Tent der Samenkomst, De Ark des Verbonds, De Hooge-Priester. Johannes Lundius 1638-1686, was een Duits predikant en kenner van de Hebreeuwse taal. In zijn ‘Heiligdommen etc.’ welke na zijn dood verscheen, beschrijft hij uitvoerig de gebruiken van de Joden ten tijde van het Oude en Nieuwe Testament betreffende de tabernakeldienst/tempeldienst en dagelijkse godsdienst. Literatuur: Wilco Poortman, Bijbel en Prent, dl.II pag.175.

2 volumes, (frontispiece, 8, portrait, 12) 850 (5), (2) 852 (11) p. Contemporary blind-stamped Vellum with 6 raised bands, Folio (slightly browned). Complete with frontispiece, portrait, 15 engravings in vol.1 -among which 11 full pages and 4 double-folio-, and 8 engravings in vol.2 -all full pages-. Both volumes have multiple engravings within the text.
Engravings include by Jan Luyken: The Tabernacle, The Brass Laver, The Tent of Meeting, The Ark of the Covenant, and The High Priest.

Johannes Lundius 1638-1686, was a German minister and expert of the Hebrew language. In his ‘Heiligdommen etc.’ which was published after his death, he comments extensively on the customs of the Jews in the times of the Old and New Testament concerning the tabernacle/temple service and daily religion.