Geestelijcke grondt ende stichtelijcke bedenckinge over de openbaringe Johannis. Den uytwendigen, wereldschen ende nae de letter der Schrift,hoogh-gheleerde menschen tot ernstelijcken naedencken. Maar den inwendigen, geestelijcken ende van Godt geleerde Mannen, tot een troostelijcken onderricht ende leere 

Author

Year of Publication

1653

Publisher

Product Number

11971

950,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11971 Hoogwandt, Anneken Category: Tag:

(18) 508 p. Opnieuw gebonden oud Perkament, 8° (pagina 339-376 heeft in de bovenmarge wormgaatjes, verder een goed exemplaar.) Zeldzame verklaring van alle hoofdstukken van het Bijbelboek Openbaringen van Johannes, gevolgd door een: “By-voeginge tot naerder verklaringhe” en: een “Stichtelijck besluyt”. Anneke Hoogwandt, gestorven in Meurs, Duitsland, ná 1680, profetes, schrijfster van theologische geschriften, dichteres. Een huwelijk is onbekend. Over de achtergrond van Anneken Hoogwandt is niets bekend, behalve dat zij in de eerste helft van de zeventiende eeuw moet zijn geboren in Krefeld, in het graafschap Meurs, dat in die tijd toebehoorde aan de Oranjes. Van huis uit zal zij calvinistisch zijn geweest. Naar eigen zeggen bezocht zij in haar jeugd de ‘gemene school’. Vóór 1644 vestigde zij zich in Holland. In Amsterdam zou Hoogwandt op bruggen en straten hebben gepredikt en al haar geld hebben geschonken aan armen, weduwen en wezen. Tevens zou ze zich hebben ingespannen voor de godsdienstige opvoeding van arme kinderen.Tussen 1644 en 1659 publiceerde Anneken Hoogwandt een hele reeks theologische geschriften en liederen, zowel in het Duits als in het Nederlands. Opmerkelijk is dat op de titelpagina van haar geschriften wel haar eigen naam is vermeld, maar zelden die van een drukker of uitgever. Alleen in haar laatst bekende publicatie (van 1659) maakt de drukker zich bekend: ‘gedrukt voor de auteurse, ten huize van weduwe van Joost Broersz.’ in Amsterdam. Van een aantal werken is helaas alleen de titel overgeleverd. Tot de vriendenkring van Anneken Hoogwandt behoorde de lutherse piëtist Friedrich Breckling. Een door Brecklings dochter Agatha gesigneerd exemplaar van de vroegst bekende publicatie van Hoogwandt, Sions klachte (1644), berust momenteel in de bibliotheek van de Franckesche Stiftung te Halle (Duitsland). Ook de lutherse theoloog en historicus Gottfried Arnold heeft Hoogwandt naar eigen zeggen in 1680 gekend. Zij woonde toen nog in Amsterdam. Kort daarna zou zij zijn teruggekeerd naar Meurs, waar ze zou zijn gestorven. De begrafeniskosten werden volgens Arnold betaald door vrienden in Holland. Hiervoor had ene juffrouw Terbeeck uit Den Haag zich ingespannen. Zij had Anneken Hoogwandt nog vlak voor haar dood in Meurs bezocht. Bron: huygens.knaw.nl)