Erasmus stands writing in his study.

Author

,

Year of Publication

(16XX)

Publisher

Product Number

12140

12.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12140 Erasmus von Rotterdam | PAINTING, after Albrecht Dürer Categories: , , , ,

46,5 x 35,5 cm. Not dated, not signed, early XVII century. Painted on a thin wooden panel, consisting of two parts, with a small indentation at the top. The original engraving was made in 1526 in Rotterdam by the Germain painter Albrecht Dürer, 1471-1528, and is now in The Metropolitan Museum of Art in New York. A Roman Catholic reformer and one the most important Netherlandish humanists, Erasmus of Rotterdam held a deep admiration for Albrecht Dürer, whom he praised in a eulogy as the greatest of graphic artists: “And is it not more wonderful to accomplish without the blandishment of colors what Apelles accomplished with their aid?” In likening Dürer to Apelles—indeed, in asserting the German’s superiority over the Greek artist—Erasmus echoed a tradition dating back to antiquity of judging artists and the visual character of their work by the standards set by their predecessors. Dürer would certainly have appreciated the praise for his graphic talents. The portrait amply demonstrates the virtuous effects Dürer was able to achieve without the benefit of color or a liquid medium. Convincingly aligned at an angle to the picture plane, Erasmus stands writing in his study, with the books that indicate his substantial intellect and scholarship arranged around him. The vase of lilies probably refers to the purity of his mind, while the Latin and Greek inscription, prominently framed like a picture on the wall, underscores the scholar’s humanistic interests: “This image of Erasmus of Rotterdam was drawn from life by Albrecht Dürer.” Below is the date, 1526, in Roman numerals. Dürer met Erasmus at least once in Brussels and twice in Rotterdam during a trip to the Netherlands in 1520 and 1521. Although he sketched Erasmus several times during his trip, he did not execute the engraving until six years later, and only then with the encouragement of his close friend Willibald Pirkheimer. For certain reasons, Dürer had been disappointed by the well-known Protestant reformer. Dürer based the portrait on a medal of 1519 in Pirkheimer’s collection by Quentin Massys and reproduced the Greek inscription found on the medal, which states: “A better portrait his writings show.” Presumably, Erasmus agreed, because he made known his disappointment with this portrait to at least two of his colleagues. And yet, Dürer’s Erasmus remains one of history’s richest and most powerful depictions of scholarly preoccupation and the humanist ideal.

46,5 x 36 cm. Niet gedateerd, niet gesigneerd, begin XVII eeuw. Geschilderd op een op een dun houten paneel, bestaande uit twee delen, met aan de bovenzijde een kleine inkeping. De originele gravure werd in 1526 gemaakt in Rotterdam door de Duitse schilder Albrecht Dürer, 1471-1528, en bevindt zich nu in The Metropolitan Museum of Art in New York. Erasmus van Rotterdam, een rooms-katholiek hervormer en een van de belangrijkste Nederlandse humanisten, had grote bewondering voor Albrecht Dürer, die hij in een lofrede prees als de grootste van alle grafische kunstenaars: “En is het niet wonderbaarlijker om zonder de verleiding van kleuren te volbrengen wat Apelles met hun hulp heeft volbracht?” Door Dürer met Apelles te vergelijken, ja, door de superioriteit van de Duitser over de Griekse kunstenaar te bevestigen, herhaalde Erasmus een uit de oudheid stammende traditie om kunstenaars en het visuele karakter van hun werk te beoordelen naar de maatstaven van hun voorgangers. Dürer zou de lof voor zijn grafische talenten zeker op prijs hebben gesteld. Het portret laat goed zien welke fraaie effecten Dürer kon bereiken zonder het gebruik van kleur of een vloeibaar medium. Erasmus staat overtuigend in een hoek ten opzichte van het beeldvlak, schrijvend in zijn studeerkamer, met om hem heen de boeken die getuigen van zijn grote intellect en geleerdheid. De vaas met lelies verwijst waarschijnlijk naar de zuiverheid van zijn geest, terwijl de Latijnse en Griekse inscriptie, prominent ingekaderd als een afbeelding aan de muur, de humanistische belangstelling van de geleerde onderstreept: “Deze afbeelding van Erasmus van Rotterdam is naar het leven getekend door Albrecht Dürer.” Daaronder staat de datum, 1526, in Romeinse cijfers. Dürer ontmoette Erasmus ten minste eenmaal in Brussel en tweemaal in Rotterdam tijdens een reis naar de Nederlanden in 1520 en 1521. Hoewel hij Erasmus tijdens zijn reis verschillende malen schetste, voerde hij de gravure pas zes jaar later uit, en dan nog alleen op aanmoediging van zijn goede vriend Willibald Pirkheimer; kennelijk was Dürer om bepaalde redenen teleurgesteld in de bekende protestantse hervormer. Dürer baseerde het portret op een penning uit 1519 in Pirkheimers verzameling van Quentin Massys en reproduceerde de Griekse inscriptie die op de penning te vinden was, en die luidt: “Een beter portret tonen zijn geschriften.” Vermoedelijk was Erasmus het daarmee eens, want hij heeft zijn teleurstelling over dit portret aan tenminste twee van zijn collega’s kenbaar gemaakt. En toch blijft Dürers Erasmus een van de rijkste en krachtigste afbeeldingen uit de geschiedenis van de wetenschappelijke preoccupatie en het humanistische ideaal.