Den Ziel-verquikkende Raad, Voor een verlegen Sondaar, na de Weg des Levens, Die den Vertandigen leyd Hemelswaarts, en tot de volsalige genieting van God als sijn Hoogste Goet. Kragtig en seer ernstig aangedrongen, In vijf uytgelese Predicatien. Beneffens nog twee Godvrugtige Brieven, aan sijn goede Vrienden, En eenige Rouwklagten en Graf-schriften op sijn Eerw. Afsterven. WAARBIJ: Bestieringe voor des Heeren Kinderen, Op den weg van kruis en veelerlei Beproevingen, om hunne Reize door deze groote en vreesselyke Woestyne recht onderworpen, gemoedigt en vrolyk voort te zetten. Voor af gaet Eene uitgebreide Voorreeden, in welke, by geduurige afwisselinge, zoo het droevige als zeer heuchelyke Lot van Gods Kerke, in, en door alle tyden, van het begin der Waereld tot nu toe, in eenige Aanmerkenswaardige byzonderheeden schetswyze ten toone gespreid word. Als mede Op welke gronden elk begenadigde volzeker vertrouwen kan, en mag, dat Godt zyne Kerke in het algemeen, en elk waar Lid deszelfs in het bysonder, nimmer begeeven noch verlaaten zal, door Martinus Westerhout. WAARBIJ: Kort en Klaar Berigt van de Roepinge des Armen Zondaars tot God. Ten dienste der Eenvoudigen, door Guiljelmus Saldenus. Hier is nog bijgevoegd Een Godvruchtige Brief, ter raadgeving en bestiering aan kinderen in Christo Jesu. Ten opzigte van den geestelyken strijd, ter aanwas en volmaking van het geestelyk Genade-leven, op eene klare Evangelische wyze, door wilhelmus à Brakel. Benevens de beantwoording van eenige nuttige vraagstukken.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 2227300485 HOUTEN, FREDERICUS VAN/WESTERHOUT, MARTINUS/SALDENUS, GUILJELMUS/BRAKEL, THEODORUS à Category:

REPRINT, 3 werken in 1 band, (8) 150 (10), (64) 200 (8), 67 p. Half Kunstleer, 8° (NIEUW, uitgave Snoek)