Den Staet der Kercken, mitsgaders de regieringe ende menschelicke insettingen der Pausen. En oock de bysonderste geschiedenissen dewelcke onder alle Keyseren, Coningen, Vorsten en Regienten over den geheelen Aertbodem, gebeurt zijn. Alles beginnende vanden tijde Christi af, tot den tegenwoordigen toe. Waer in den Christelicken Leser (als in eenen spiegel) claerlick voor oogen gestelt wort, hoe wonderbaerlic dat God syne Kercke tegen alle Ketteren en vyanden van zijn H. Woort, beschermt en bewaert heeft. En nu eerst van nieuws overgeset wt de Franchoysche tale in onse algemeyne Neder-duytsche sprake. Door Thobias d’Ammannus. Item, noch is hier achter by gevoeght een Tractaet vanden Godsdienst en republijcke der Joden, t’sedert de wedercoemste wt de Babylonische gevangenisse, tot op de laetste verwoestinge van Jerusalem.

Author

Year of Publication

1606

Publisher

Product Number

11050

1.200,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11050 Crespin, Jean Categories: , Tags: , ,

2 werken in 1 band, (32) 608, (6) 106 (4) p. Origineel blind-gestempeld Perkament, 4° (Plaatselijk vochtvlekken, eerste titelpagina wat sleets/verstevigd aan de randen.)