Christus Gekruyst, of het Merg des Evangeliums, Zynde den Inhoudt van LXXII. Verhandelingen over het geheele LIIIste Capittel van Jezaia. In eene voegzame orden geschikt en afgedeelt in XXXII. Predikatien: In welke den Text duidelyk en verstandig Verklaart, en eene zeer aangename verscheidenheit van welgepaste, geestelyke en stigtelyke Leerstukken des Geloofs gevonden wordt, met keurelyke, uitnemende Praktikale Gebruikmakingen van dezelve. Waar in ook met verscheide Vyanden van de Waarheit, als Socinianen, Papisten, Arminianen, en Antiomianen, spitsvinnig, bondig en beknopt, tot wederlegginge van deselve, geredeneert wordt. Mitsgaders eene ontdekkinge van veele praktikale Dwalingen, dewelke in de Belyders, die andersints Rechtzinnig zyn in hare Bevattingen, noch plaats hebben. Nevens een meenigte diepe en gewigtige Gevallen der Conscientie, dewelke onderzocht en ten vollen opgelost worden. Getrouwelyk uit het Engelsch vertaalt door J. Ross. Met een Voorreden, Over de seltsame Bewegingen onder den Godtsdienst in onze dagen, waar in de onderscheide Grondbeginselen, en de regte wyze van Behandelinge worden aangewezen, tot bevorderinge van Waarheit en Vrede, door Michaël Bertling.

Author

Year of Publication

1752

Publisher

Product Number

11670

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11670 Durham, Jacobus Category: Tag:

(56) 890 (10) p. Origineel half Leer, 4° (Hoekjes en schutblaeden vernieuwd.)