Catechisatie Over den Catechismus der Remonstranten, Tot naerder openinghen ende oeffeninghe voor hare Catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Hier by zijn gevoeght eenighe disputatien ter selver materie dienende. WAARBIJ: Dry Disputatien, d’Eerste Vande Fundamentele Articulen ende Dwalinghen, ghegouden den 18 Meert, Anno 1637. d’Andere Twee Vande Nootsakelijckheyt ende Nutticheyt van het Leer-stuck van de H. Dry-Eenicheyd. Gehouden ende voorgestelt op den 16 ende 23 Februarij, Anno 1639. Uyt de Latijnse in onse Nederlantsche Tale overgeset, ende na collatie van den Autheur selfs verbetert, ende hier ende daer eenigsins vermeerdert.

Author

Year of Publication

1641

Publisher

Product Number

11838

750,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11838 Voetius, Gisbertus Category: Tags: ,

2 werken in 1 band, (78) 656 102 (64), (2) 172 p. Origineel overslaand Perkament, 8° Fraai exemplaar van dit polemisch werk van Gisbertus Voetius waarin hij de Catechismus van de Remonstranten in vraag en antwoord van commentaar voorziet. Hierna volgen enkele formulieren en gebeden, een aanhangsel ‘Vande Voorsienigheydt Godes, Predestinatie, vrijen wille, etc.’ en drie disputaties over de artikelen en de Drie-eenheid.)