Bybel der Natvre. Dat is, Vande Waerheyt der Christelijcke Religie teghens de Atheisten, Epicureen, Heydenen, Joden, Mahumedisten ende andere ongheloovighe. Nu eerst verduijscht met verclaringen veler duystere woorden, redenen ende spreucken. Hier by zijn noch ghedaen drie Registers. Door Johannes Halsbergius.

Author

Year of Publication

1602

Publisher

Product Number

12126

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12126 Plessis-Mornay, Philippe Du Category: Tag:

(12) 287 (5) p. Origineel Perkament, 4° (Band wat vuil en enkele beschadigingen, boekblok goed.) Goed exemplaar van de eerste druk van deze verdediging van de waarheid van de christelijke religie. Philippe du Plessis-Mornay, 1549 – 1623, was een Frans protestants theoloog, staatsman en leider van de hugenoten. Na zijn studie in Parijs diende hij onder Hendrik I van Bourbon-Condé in de Tweede Franse Godsdienstoorlog. Hij overleefde in 1572 ternauwernood de Bartholomeusnacht door naar Engeland te vluchten. Vervolgens ging Mornay werken voor Frans van Anjou en namens hem trad hij in contact met Lodewijk van Nassau over eventuele steun van de hertog aan de militaire campagnes in de Nederlanden. In 1576 trad hij in dienst van koning Hendrik van Navarra en deze zag het belang in van het slagen van de Nederlandse Opstand en leende daarom Mornay tot aan het jaar 1582 met enige regelmaat uit aan Willem van Oranje. Hij behoorde, samen met Marnix, Villiers en Taffin, tot de naaste medewerkers van de Prins. In 1589 werd Mornay aangesteld als gouverneur van Saumur waar hij een protestantse kerk liet bouwen en in 1593 een protestantse academie oprichtte. Hij bleef in zijn activiteiten zoeken naar religieuze tolerantie en hij was betrokken bij de totstandkoming van het Edict van Nantes in 1598. Toen de vervolgingen van protestanten weer op gang kwam tijdens de regering van Lodewijk XIII van Frankrijk werd zijn gouverneurschap hem ontnomen en ging Mornay met pensioen. Hij leefde tot aan zijn dood in zijn kasteel in de Poitou. Hij schreef naast enkele vlugschriften, gericht tegen Spanje, ook mee aan de Apologie van Willem van Oranje in 1580.

Eigenaarsnaam en jaartal in oud handschrift op de titelpagina: “Sum Ex Lib. Adam van Lockhorst Ao 1610”. De adelijke familie Van Lockhorst kwam uit De Lier. Bekend is dat Prof. Gisbertus ab Isendoorn, 1601-1657, uit Harderwijk rond 1630 een aanbod van het “Athenaeum Illustre”, de illustere school uit Deventer, via zijn vriend Jacobus Revius om daar hoogleraar te worden, afsloeg, omdat hij Gouverneur was bij de familie Van Lockhorst in De Lier en verantwoordelijk voor de opvoeding van de twee zoontjes Van Lockhorst. Zeer waarschijnlijk behoorde dit boek dus toe aan de vader van deze twee jongens.

(12) 287 (5) p. Contemporary vellum, 8°. Good copy of the first edition of this defense of the Christian religion. Philippe du Plessis-Mornay, 1549 – 1623, was a French Protestant theologian, statesman, and Huguenot leader. After studying in Paris, he served under Henry I of Bourbon-Condé in the Second French Religious War. He narrowly survived Bartholomew’s Night in 1572 by fleeing to England. Subsequently, Mornay went to work for Francis of Anjou and, on his behalf, he came into contact with Louis of Nassau about possible support by the duke for the military campaigns in the Netherlands. In 1576 he entered the service of King Henry of Navarre, who saw the importance of the success of the Dutch Revolt and therefore lent Mornay regularly to William of Orange until 1582. He belonged, together with Marnix, Villiers, and Taffin, to the closest collaborators of the Prince. In 1589, Mornay was appointed governor of Saumur, where he had a Protestant church built and founded a Protestant academy in 1593. He continued to seek religious tolerance in his activities and was involved in the creation of the Edict of Nantes in 1598. When the persecution of Protestants resumed during the reign of Louis XIII of France, his governorship was taken away from him and Mornay retired. He lived in his castle in Poitou until his death. He wrote several pamphlets against Spain as well as the Apology of William of Orange in 1580.

Binding a bit dirty. Owner’s name and year in old handwriting on the title page: “Sum Ex Lib. Adam van Lockhorst Ao 1610”. The noble Van Lockhorst family came from De Lier. It is known that Prof. Gisbertus Ab Isendoorn from Harderwijk, 1601-1657, around 1630 turned down an offer from the “Athenaeum Illustre” from Deventer via his friend Jacobus Revius, to become a professor there because he was Governor of the Van Lockhorst family in De Lier and responsible for the education of the two Van Lockhorst sons. So it is very likely that this book belonged to the father of these two boys.