Bybel, dat is, De Gansche H. Schrift, Vervattende alle de Kanonyke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog-Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluit der Nationale Synode, gehouden te Dordrecht, in de Jaren 1618 en 1619, Uit de Oorspronglyke Talen in onze Nederlandsche spraak getrouw overgezet, Met nieuwe bygevoegde Verklaringen op de duistere Plaatzen, Aantekeningen der gelykluidende Texten, en nieuwe Registers op beide de Testamenten. En door gemeene orde der Nederlandsche Kerken verbetert van Drukfauten en Misstellingen, die in den eersten Druk gevonden worden. WITH: Icones Biblicae Veteris et N. Testamenti. / Figures du Vieux et du Nouveau Testament. Inventées et Gravées par Jan Luyken. / Print-Verbeeldingen der Historien des Ouden en Nieuwen Testaments.

Author

Year of Publication

1748/1729

Publisher

Product Number

12134

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 12134 BIBLE Categories: , , Tag:

2 werken in 2 banden, (titelprent met verklaaring, 6, VIII), 19 (1) 342, (2), 151, (2, 12) 172, (2) 77 folia., Luyken: 62 folia. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, groot Folio H. 48 x B. 30 x D. 9 cm. (boekblokken gebruind, knepen vakkundig gerestaureerd.) Goetzeebijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen. Met de 12 dubbel-folio kaarten van Willem Albert Bachiene en een extra kaart van Jeruzalem door J.H. Coccejus, uitgegeven door Cóvens en Mortier. Deze kaarten verbeelden belangrijke bijbelse perioden en zijn vanwege hun grootte uitsluitend aanwezig in de foliouitgaven van Goetzee. Achter elke kaart is een bijbehorende beschrijving gebonden die eveneens uitvouwbaar is. De Bijbel is verder doorschoten met de 62 dubbel paginagrote gravures van Jan Luyken uit zijn Icones Biblicae. De banden zijn op de rug rijkelijk met goud bestempeld met een motief van kronen, bloemen en ranken.)

2 works in 1 binding, (frontispiece with explanation, 6, VIII), 19 (1) 342, (2), 151, (2, 12) 172, (2) 77 folia., Luyken: 62 folia. Contemporary Leather with 7 raised bands, large Folio H. 48 x B. 30 x W. 9 cm. (text blocks browned. Goetzeebible, containing the Old and New Testament and the Apocrypha. With the 12 double-folio maps by Willem Albert Bachiene and an extra map of Jerusalem by J.H. Coccejus, published by Cóvens en Mortier. These maps portray important biblical periods and are due to their size exclusively present in the folio editions of Goetzee. Behind each map an accompanying explanation which is also folding. In addition the Bible is interleaved with the 62 double full-page engravings by Jan Luyken from his Icones Biblicae. The bindings are richly decorated with gold on the spines with a design of crowns, flowers and vines.) Eeghen, P. van & Kellen, J.P. van der (1905). Het Werk van Jan en Casper Luyken Deel II, p. 641-658 & 658-666 / Klaversma, N. & Hannema, K. (1999). Jan en Casper Luyken te boek gesteld, p. 76 & 350 / Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173 / Poortman, W.C. (1986). Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels, p. 131 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 251-264