Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

2.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10500 BIJBEL Category: Tags: ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Geïllustreerd met 40 gravures buiten de collatie, 17 in het Oude Testament en 23 in het Nieuwe Testament. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen Z.G.O. en het onderste slot met het jaartal 1852. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een dubbele sluiting, randen om het voor- en achterplat en rugstukken op de uiteinden van de rug. Het zilverwerk is gegraveerd met een motief van ranken en bloemen met op de hoeken van de platten een knop in de vorm van een bloem. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1852 gemaakt door Wed. Adrianus G. Kooiman, werkzaam te Schoonhoven van 1840-1860. De randen en rugstukken zijn gemerkt met de jaarletter van 1862 en gemaakt door Hendrik Adama, werkzaam te Leeuwarden van 1846-1873.)

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Illustrated with 40 engravings, 17 in the Old Testament and 23 in the New Testament. The inner-side of the top clasp is engraved with the initials Z.G.O. and the bottom clasp with the year 1852. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp, border around the front and back cover and a head and tail band on the spine-ends. The silver fittings are engraved with a design of flowers and vines with on the corners of covers a pin in the shape of a flower. The clasps are marked with the yearletter of 1852 and are made by the Widow of Adrianus G. Kooiman, active at Schoonhoven fom 1840-1860. The borders and head and tail bands are marked with the yearletter of 1862 and made by Hendrik Adama, active at Leeuwarden from 1846-1873.)