Biblia, dat is de Gantsche Heylige Schrifture vervattende alle de Canonycke Boecken des Ouden ende des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden, ende volgens ‘t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlantsche overgesett, ende door gemeyne ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare 1773 gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders, De Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.

2.000,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10689 BIJBEL Categories: , Tags: ,

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Origineel Leer met ribben, rijkelijk bewerkt zilverbeslag, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Boekblok licht gebruind, de eerste en laatste pagina’s zijn wat teer aan de randen. De binnenzijde van de klem van het bovenste slot is gegraveerd met de initialen K.P. en het onderste slot met het jaartal 1857. Nederlands kerkboek bevattende het Oude en Nieuwe Testament in de Statenvertaling, de Psalmen en de formulieren. Bewerkte zwarte band met rijkelijk bewerkt zilverbeslag, bestaande uit een drie-zijdige omranding om de platten en een dubbele sluiting. Het zilverwerk is vormgegeven in een motief van ranken en bloemen waarbij gebruik is gemaakt van verschillende bewerkingen zoals filigrijn, ajour en drijfwerk. De sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1857 en zijn gemaakt door Albert Stuart, werkzaam te Assen van 1854-1880.)

420, 132, 136 folia., (8) 244 p., 34 folia. Contemporary Leather with 5 raised bands, richly decorated silver fittings and a gilt-edged and gauffered text block, 8° 16 x 10 x 7 cm. (Text block slightly browned, the edges of the first and last few pages are a bit worn. The inner-side of the top clasp is engraved with the K.P. and the bottom clasp with the year 1857. Dutch church book containing the Old and New Testament in the States Translation, the Psalms and the forms. Firm black leather binding with richly decorated silver fittings, consisting of a double clasp and a three-sided border around the front and back cover. The silver fittings are shaped in a design of flowers and vines with the use of several methods like filigree, cut-out and chased silver. The clasps are marked with the yearletter of 1857 and are made by Albert Stuart, active at Assen from 1854-1880.)