Biblia, Dat is , De gantsche H. Schriftuure, vervattende alle de Boeken des Ouden ende Nieuwen Testaments. Uyt D.M. Lutherus Hoogduytsche Bybel, In onze Nederlandsche Taale getrouwelyk overgezet. Met nieuwe zeer keurlyke Aanteekeningen, of Ophelderingen, accurate Summarien, gelykluydende Texten, Bybelsche, en meer andere nutte aanwyzingen, geschikt volgens de Annotatien van Den Eerwaardigen Heere Mr. Nicolaas Haas. Ten dienste van de Christelyke Gemeynte d’Onveranderde Augsburgsche Confessie toegedaan, in deze Nederlanden. WAARBIJ: Nieuw verbetert Psalm- en Gezang-Boek, Of de Hondert en Vijftig Psalmen Davids, En alle de gewoone Geestelyke Liederen, Eertijts berijmt door W. van Haagt En naderhand op bekender Zang-wyzen gebracht Door J. van Duisberg, Ten dienste voor de Christelijke Nederlandsche Gemeentens van d’Onveranderde Augsbourgsche Geloofs-Belydenis. By deze druk sijn alle Psalmen en Liederen met de eerste vers op nooten verrijkt, en gestelt op de sleutel (Bemol en Beduur) om gemakkelijker daar na te singen etc. soo als dezelve nu te Amsterdam in de Lutherse Kerken gesongen werden. Ook is hier by gedrukt De Catechismus Lutheri, de Confessie van Augsbourg, het Symbolum Athanasii, de Historie van ‘t Lijden en Sterven Jesu Christi, de Kerk-gebeden, de Gebeden van J. Haverman en J. Arend. Het Formulier van de H. Doop, Absolutie, en van des Heeren H. Avondmaal, als mede een Siecken-troost.

Author

Year of Publication

1725

Publisher

Product Number

10347

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10347 LUTHERBIJBEL Category: Tags: ,

(titelprent, 10) 358, 144, 84, (titelprent, 2) 170, z.p. Origineel Leer met ribben, stempels, 8 hoeken en 2 sloten, 4° (Bovenkant rug mist een klein stukje leer, boekblok plaatselijk gebruind, enkele pagina’s zijn in de marge verstevigd, hierdoor bij 4 pagina’s plaatselijk tekstverlies aan de kanttekeningen.)

Lutherbijbel met bijgevoegd Psalmboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen, opnieuw uit het Hoogduits vertaald door Nicolaas Haas, en de Psalmen, Gezangen en diverse formulieren. Geïllustreerd met 2 titelprenten en 5 uitvouwbaare kaarten. Het geheel is gebonden in een aantrekkelijke volledig originele band.

(title print, 10) 358, 144, 84, (title print, 2) 170, s.p. Original leather with ribs, stamps, 8 corners, and 2 clasps, 4° (Top spine lacks a small piece of leather, book block locally browned, some pages have been reinforced in the margins, as a result of this on 4 pages local text loss to the margin notes.)

Luther Bible with the enclosed Psalm Book, contains the Old and New Testament and the Apocrypha, retranslated from the High German by Nicolaas Haas, and the Psalms, Chants, and various forms. Illustrated with 2 title prints and 5 fold-out maps. The whole is bound in an attractive all-original binding.