Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyk overgeset, Door Last Vande Hoog. Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl: en Volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationaal gehouden inde Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt de Françoischen in Nederlantschen Dichte overgeset door Petrum Dathenum: En tot gemack des Sangers al de Musijck-noten op eenen Sleutel gestelt, en gecorrigeert na de Copie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Belijdenisse des Geloofs, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken, ende de Siecken-troost.

4.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 10730 BIJBEL | Dathenus, Petrus Categories: , Tags: ,

(gegraveerde titelpagina, 2) 490 folia., z.p., 100 folia. Origineel Leer met ribben, zilverbeslag en draagketting, goud-op-snede en geciseleerd boekblok, 8° 19,5 x 12 x 6 cm. (De gegraveerde titelpagina in nette kopie, stukje van de marge van fol.380 gescheurd, hierdoor iets tekstverlies aan de verwijzingen in de kantlijn. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen van Dathenus -waarbij alle verzen op noten gesteld- en de formulieren. Gebonden in een stevige bewerkte zwart leren band, voorzien van rijkelijk bewerkt zilverbeslag bestaande uit acht hoekstukken, twee sloten, twee centrale ornamenten en twee kettinghouders met een ketting. Het beslag is sierlijk vormgegeven en gedecoreerd met putti. De sloten, hoekstukken en kettingklampen zijn gemaakt door Albertus Besseling, werkzaam te Amsterdam van 1726-1781. De centrale ornamenten hebben een andere vormgeving en zijn niet gemerkt, de schildjes van de middenstukken zijn gegraveerd met op het voorplat de initialen M.M. en op het achterplat de initialen C.(of G).T.W. en het jaartal 1795. De snede van het boekblok is geciseleerd met een motief van bloemen en ranken met op de uiteinden van de snedes de drie kruisen van het wapen van Amsterdam. Een kloek voorbeeld van een achttiende eeuws Amsterdams kerkboek.)

(engraved title page, 2) 490 folia., n.p., 100 folia. Contemporary Leather with 8 raised bands, silver fittings, and chain, gilt-edged and gauffered text block, 8° 19,5 x 12 x 6 cm. (The engraved title page in neat facsimile, lacks a piece of the margin of fol.380, because of this some loss of the marginal comments with references.)

Dutch church book, containing the Old and New Testament, the Psalms and Hymns of Dathenus-with all verses set to music- and the forms. Bound in a firm black leather binding with richly decorated silver fittings consisting of eight corner pieces, two clasps, two central ornaments, and two chain-holders with a chain. The fittings are decorated with a design of putti. The clasps, corner pieces, and chain-holders are made by Albertus Besseling, active in Amsterdam from 1726-1781. The central ornaments have a different design and are not marked, the oval shields of the central ornaments are engraved with on the front cover the initials M.M. and on the back cover the initials C.(or G)T.W. and the year 1795. The edges of the text block are gauffered with a design of flowers and vines with on the ends of the edges the three crosses of the coat of arms of Amsterdam. A firm example of an eighteenth-century church book from Amsterdam.