Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.

Author

,

Year of Publication

1769/1775

Publisher

Product Number

11524

4.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11524 Biblia | Chain Bible Categories: , , Tags: , , ,

(gegraveerde titelpagina) 416, 126 folia, z.p., 77 (3) p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, 8 zilveren hoeken, 2 zilveren kettingklampen met een zilveren ketting van ca. 0,75 meter lang, goud op snede en geciseleerd boekblok, 8° H. 18 x B. 12 x D. 7 cm. (Het leer op de rug en de voorplat van de band licht beschadigd, het boekblok komt in het midden van de band iets naar voren. Staphorster kettingbijbel met daarin het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen en de Formulieren. Band gebonden in zwart leer voorzien van zilverwerk en een vergulde snede. Bijgebonden zijn pagina-grootte Bijbels prenten. Opvallend daarnaast is de dikke en zware zilveren ketting en de zware zilveren sloten. De vier hoeken en de kettingklampen zijn voorzien van afbeeldingen van lezende personen, de sloten met Mozes en Aäron. In de binnenzijde van het bovenste slot zijn de letters G.E.D. gegraveerd, in het onderste slot staat het jaar 1785. Het zilverwerk op kerkboeken diende als statussymbool, aan de band kon men de stand en rijkdom van een kerkganger aflezen. De Staphorster Bijbels werden vaak aan een koord of aan een ketting gedragen en behoorde bij de streekdracht voor de zondag. De zware zilveren ketting van dit exemplaar geeft aan dat deze het eigendom was van een vermogend persoon, de mindere stand droeg de Bijbel aan een blauw koord of in geval van rouw een zwart koord.)

Contemporary Leather with 6 raised bands, 2 silver clasps, 8 silver corner-pieces, 2 silver chain holders with a ca. 0,75 meters long silver chain, gilt-edged and gauffered text block, 8° H. 18 x L. 12 x W. 7 cm. (The leather on the spine and the front cover of the binding is slightly damaged, the book block is slightly forward in the middle of the binding.) Staphorst chain bible containing the Old and New Testament, the Psalms and Hymns, and the Forms interleaved with page-size Biblical prints. Attractive binding bound in black gauffered leather decorated with silver and gilt-edged text block. Remarkable on this copy are the thick and heavy silver chain and the heavy silver clasps. The four corners and the chain holders are decorated with images of reading people, the locks with Moses and Aaron. On the inside of the upper lock are the letters G.E.D. engraved, in the lower lock the year 1785. The silver work on church books was seen as a status symbol, the binding showed the social class and wealth of a churchgoer. The Staphorst Bibles were often worn at a rope or chain and belonged to the traditional costume for Sunday. The heavy silver chain of this copy points out that it was the property of a wealthy person, the lower class wore the Bible at a blue rope or in the case of mourning a black rope.