Biblia Dat is de Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments, uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet door Last van de Hoog Moog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederl. en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.

Author

Year of Publication

2000

Publisher

Product Number

11730

1.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11730 BIBLE Categories: , , Tags: ,

1163, z.p., p. Origineel Leer met ribben, 2 zilveren sloten, 4 zilveren hoeken, 2 zilveren kettingklampen met een zilveren ketting van ca. 2 meter lang, goud op snede en geciseleerd boekblok, 8° H. 18,5 x B. 12 x D. 7 cm. (Het 19e eeuwse zilverbeslag is geplaatst op een 19e eeuwse band met daarin een recente Bijbel uitgave, ciselering ook van later datum.) Staphorster kettingbijbel met daarin het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen en de Formulieren. Zwart leren band voorzien van zilverwerk en een vergulde snede met een geciseleerd bloemmotief. Het zilveren beslag is vormgegeven in de bekende schelpvorm, omgeven door enkele florale en ornamentale motieven. De vorm van dit beslag was afkomstig uit Friesland en werd vervaardigd in de stad Meppel. Rond Staphorst werd deze vormgeving bijzonder populair en hierdoor is vrijwel al het Staphorster boekzilver uniform aan dit beslag. Het zilverwerk op kerkboeken diende als statussymbool, aan de band kon men de stand en rijkdom van een kerkganger aflezen. De Staphorster Bijbels werden vaak aan een koord of aan een ketting gedragen en behoorde bij de streekdracht voor de zondag. De zilveren ketting van dit exemplaar geeft aan dat deze het eigendom was van een vermogend persoon, de mindere stand droeg de Bijbel aan een blauw koord of in geval van rouw een zwart koord.)

1163, n.p., p. 19th century Leather with 4 raised bands, 2 silver clasps, 4 silver corner-pieces, 2 silver chain holders with a ca. 2 meters long silver chain, gilt-edged and gauffered text block, 8° H. 18,5 x L. 12 x W. 7 cm. (The 19th-century silver fittings are placed on a 19th-century binding containing a recent Bible edition, as well as the gauffered text block.) Staphorst chain bible containing the Old and New Testament, the Psalms and Hymns and the Forms. Black gauffered leather decorated with silver and gilt-edged text block, gauffered with a design of flowers. The silverwork is shaped in the common shell shape, surrounded by some floral and ornamental designs. The shape of this silver work came from the Province of Friesland and was made in the city of Meppel. This design became very popular around Staphorst and due to that, almost all the silver work on books from Staphorst is alike. The silver work on church books was seen as a status symbol, the binding showed the social class and wealth of a churchgoer. The Staphorst Bibles were often worn at a rope or chain and belonged to the traditional costume for Sunday. The silver chain of this copy points out that it was the property of a wealthy person, the lower class wore the Bible at a blue rope or in the case of mourning a black rope.) Noordwijk, B. van (2013). Zilver voor de Zondag. Boecxkens met Pragtigh Sluytwerck, p. 53-58 / Storm van Leeuwen, J. (2006). Dutch Decorated Bookbinding in the Eighteenth Century Volume IIB, p. 1009, 1239-1242