Biblia: Dat is, De gantsche H: Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last Vande Hoog- Moog: Heeren Steten Generael der Vereenigde Nederl: en volgens ‘t Besluyt vande Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelyke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset Ende door gemeene ordre der Kerken van Druckfauten verbetert. WAARBIJ: De CL Psalmen Des Propheten Davids, Met eenige andere Lofsangen: Uyt den Francoyschen in Nederlantsche dichte overgeset door Petrum Dathenum. En tot gemack des Sangers op eenen Sleutel gestelt, volgens de correctie van Mr. Cornelis de Leeuw. Mitsgaders De Christelicke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kercken.

Author

,

Year of Publication

1720/1723

Publisher

Product Number

11227

3.450,00

In stock

Question about this product?
SKU: 11227 BIJBEL | Dathenus, Petrus Category: Tags: , ,

(gegraveerde titelpagina) z.p., 30 p. Origineel Leer met zilverwerk en goud-op-snede, 8° 17 x 11 x 6 cm. (Het leer van de rug is plaatselijk ingescheurd. Mooie oude gecalligrafeerde inscriptie op een van de eerste vrije schutbladen. De binnenzijde van het bovenste slot is gegraveerd met het jaartal 1780, de binnenzijde van het onderste slot met de initialen I.H.H. Nederlands kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen en Gezangen van Dathenus -waarbij alle verzen op noten gesteld- en de formulieren. Gebonden in een stevige, bewerkte zwart leren band, voorzien van rijkelijk bewerkt zilverbeslag bestaande uit acht hoekstukken, twee sloten en twee centrale ornamenten. Het beslag is sierlijk vormgegeven en gedecoreerd met verschillende vrouwenfiguren en op de centrale ornamenten de evangelist Mattheüs. Het beslag is vermoedelijk gemaakt door Willem Hoogkamer, werkzaam te Middelburg vanaf 1764.)