Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoog Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenigde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht in de Jaren 1618. ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe by-gevoegde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.

Author

Year of Publication

1718

Publisher

Product Number

201404

3.250,00

In stock

Question about this product?
SKU: 201404 BIJBEL Category: Tags: ,

(gegraveerde titelpagina, 21) 302, (2) 134, (14) 164, (2) 66 folia. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio H. 43 x B. 27 x D. 12 cm. (Zeer fraaie Statenbijbel in heldere druk op zeer wit papier, in een originele perkamenten band, het is zeer zeldzaam om een Bijbel uit deze tijd gebonden te zien in perkament. De onderkant van de rug is vakkundig gerestaureerd en de linten zijn vernieuwd. Met de 6 uitvouwbare kaarten van Cornelis Danckerts II. Deze 6 bijbelkaarten werden rond 1710 gegraveerd door Albert Schut, een graveur die werkzaam was van 1708 tot 1713. De wereldkaart en de kaart over de zendingsreizen van Paulus zijn gewone, enigzins bijgewerkte atlaskaarten. Op de laatste kaart staan zelf Nederlandse plaatsnamen te lezen, zoals Coeverden en Staveren of het Waddeneiland Schierman Ooge, namen waar Paulus wel nooit van gehoord zal hebben. De kaarten over het paradijs, de woestijnreis en het Beloofde Land lijken veel op de gelijknamige kaarten van Nicolaes Visscher. Alles is veel soberder van opzet, meestal zonder inzetten en engeltjes, meer in de Franse stijl, welke in de achttiende eeuw populair werd. De Jeruzalemkaart, volgens het ontwerp van Villalpando, is sterk verwant aan die van de familie Keur. Voor het drukken van deze Bijbel werd gebruik gemaakt van gegoten platen, waarop de complete tekst van de te drukken Bijbel stond. Luchtmans was de enige drukker die hiervan gebruik heeft gemaakt.)

(engraved titlepage, 21) 302, (2) 134, (14) 164, (2) 66 folia. Contemporary blind-stamped Vellum with 6 raised bands, Folio H. 43 x L. 27 x W. 12 cm. (Beautiful Dutch States Bible, bright printing on very white paper, bound in a contemporary vellum binding, it is very rare to see a Bible from this time bound in complete vellum. The bottom of the spine is skillfully restored and the ribbons have been renewed. With the 6 folding maps by Cornelis Danckerts II. These 6 biblemaps were engraved around the year 1710 by Albert Schut, an engraver who worked from 1708 until 1713. The worldmap and the map of the travels of Paul are slightly modified atlas maps. On this last map you can even read Dutch place names, like Coeverden and Staveren or the Wadden island Schierman Ooge, these are names Paul most likely could have never heard of. The maps of the Paradise, the wanderings of Israel in the desert, and the Promised Land look a lot like the similar named maps by Nicolaes Visscher, although everything is much more moderate of design, most of the time without insertions and little angels, but more in the French style, which became popular in the eighteenth century. The map of Jerusalem, after the design by Villalpando, is strongly related to the similar map by the family Keur. For the printing of this Bible were used casted plates, on which were written the complete text of the to be printed Bible. Luchtmans was the only printer that ever used this system.)

Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 160, 161 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 230