Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: Een profitable, practicale, proportionele en continuele Bybel-Lees-Ordre. By desen aen de leesgierige Lief-hebbers des H. Bybels gerecommandeert, behoudens de Christen-vryheid, ja ook vermogens ende uyt kragte van de selve, volgens Galat. 5. vers 13. Door I: v: B.O.

8.500,00

In stock

Question about this product?
SKU: 12446 BIJBEL Categories: , Tag:

(gegraveerde titelpagina, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 6 folia. Origineel blind-gestempeld Leer met ribben en zilveren sloten, Folio. H. 43,5 x B. 28 x D. 12 cm. (De band is aan de randen van de rug en aan de hoeken van het achterplat wat sleets.) De massieve zilveren sloten zijn gemerkt met de jaarletter van 1725 en het meesterteken van Cornelis van der Kaa, werkzaam te Rotterdam van 1710-1735. Fraai exemplaar van deze klassieke uitgave van de Keur-Bijbel. De Bijbel bevat het Oude en Nieuwe Testament en de Apocriefen in de Statenvertaling en is geïllustreerd met een gegraveerde titelpagina, 6 dubbel-paginagrote kaarten (grote Keur-kaarten) gegraveerd door Daniël Stoopendaal en de prentenserie van de familie Keur bestaande uit 51 bladen met op elk 6 gravures gegraveerd door L. Causé en N. Gommerse. Extra ingevoegd voorin de Bijbel is een uiterst zeldzame en tot op heden onbekende leeswijzer, getiteld: ‘Een profitable, practicale, proportionele en continuele Bybel-Lees-Ordre.’ De leeswijzer bestaat uit een dubbel-paginagroot blad van 38,3 x 43 cm. waarop een rooster wordt gegeven met een verdeling van de bijbelhoofdstukken over de dagen van een geheel jaar. De samensteller blijft voorlopig anoniem en verschuilt zich achter de initialen I.v.B.O. (wellicht Jacobus van Ostade). De uitgever van de leeswijzer is de Goudse boekverkoper Wasmoet. Van zijn uitgeverij zijn geen andere uitgaven bekend, wel wordt hij genoemd als verkoper van twee periodieke publicaties. Uitgave van de leeswijzer niet in NCC of OCLC WorldCat. Een mooie Bijbel-uitgave vermeerderd met een unieke publicatie.

(Engraved title page, 19) 302, (2) 134, (12) 164, (2) 6 folia. Original blind-stamped Leather with silver clasps, Folio. H. 43.5 x W. 28 x D. 12 cm. (The binding is somewhat worn at the edges of the spine and the corners of the rear board.) The solid silver clasps are marked with the year letter of 1725 and the master’s mark of Cornelis van der Kaa, working in Rotterdam from 1710-1735.

A beautiful copy of this classic edition of the Keur Bible. The Bible contains the Old and New Testament and the Apocrypha in the Statenvertaling and is illustrated with an engraved title page, 6 double-page maps (large Keur maps) engraved by Daniel Stoopendaal, and the print series of the Keur family consisting of 51 sheets with 6 engravings on each engraved by L. Causé and N. Gommerse. Extra inserted in the front of the Bible is an extremely rare and hitherto unknown reading guide entitled: ‘A profitable, practicable, proportional and continuous Bybel-Reading-Ordre.’ The reading guide consists of a double-page sheet measuring 38.3 x 43 cm. on which a schedule is given with a distribution of Bible chapters over the days of an entire year. The compiler remains anonymous for now, hiding behind the initials I.v.B.O. (possibly Jacobus van Ostade). The publisher of the reader is the Gouda bookseller Wasmoet. No other publications are known from his publishing company, although he is mentioned as the seller of two periodical publications. The edition of the reader’s guide is not in NCC or OCLC WorldCat. A fine Bible edition augmented by a unique publication. Literature: Poortman, W.C. (1983). Bijbel en Prent. Deel I: Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, p. 172-173 / Poortman, W.C. (1995). Kaarten in Bijbels, p. 193v.