Biblia, dat is De Gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog. Heeren staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelijcke taten in onse Nederlandtsche tale getrouwelyck over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druck-fauten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonden worden.

Author

Year of Publication

1664

Publisher

Product Number

12215

Price Not Available

Sold

Question about this product?

(gegraveerde titelpagina, 40) 302 (4) 134, (4) 164 (19) (4) 66 folia. Leer met ribben en stempels, 8 hoeken en 2 sloten, groot Folio H. 41,5 x B. 26 x D. 12 cm. Compleet met gegraveerde titel-afdruk & 6 dubbele-pagina versierde kaarten, uitgegeven door Nic. Visscher in 1657 en 1663, en gegraveerd en geëtst door A. van den Broecke (zijn signatuur op de meeste platen), alle ingekleurd en rijkelijk met goud gehoogd in de tijd. Ze omvatten een Wereldkaart (1663), en 5 kaarten die de historische locaties van het Paradijs, de Pelgrimstocht door de Woestijn, Jeruzalem in vogelvluchtperspectief, het Beloofde Land, en de Reizen van de Apostelen en Paulus visualiseren, telkens met (kleine) afbeeldingen van bijbelse figuren en geschiedenissen ingevoegd. De inkleuring: Titelprent en kaarten zijn alle in een zeer fraaie eigentijdse de-luxe inkleuring, met goud verhoogd met een warme gloed. De heldere en stevig aangebrachte kleuren zijn zeer gaaf bewaard gebleven, afgezien van een paar minieme ouderdomsspoortjes, zoals de incidentele verandering van loodwit (hier gebruikt voor correctie) in donkergrijs door oxydatie; en een lichte beschadiging die wat nadelige kleurafwijkingen veroorzaakt (laatste kaart). De inkleuring is door één hand gedaan in een zekere en consequente stijl. Hoogstwaarschijnlijk is zij uitgevoerd rond de publicatiedatum, in 1664 of kort daarna. Veel decoratieve elementen zijn kenmerkend voor een de-luxe inkleuring uit deze periode. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zeer gedetailleerde en alles bedekkende inkleuring met soms originele – niet gegraveerde – vondsten zoals motieven in de kleding van de allegorische figuren die de kaart omringen, of grenslijnen; het gebruik van goud in details zoals equatoriale lijnen, stippen in de rode markering van plaatsen, vele attributen, en op de belettering; en kleine figuren en verhalen die in de kaart zijn afgebeeld en tot in de kleinste details zijn uitgewerkt in kleur en goud. Bijzonderheden: De anonieme – zoals bijna altijd – maar ervaren afzetter (kleurder) onderscheidt zich van andere collega’s door enkele uitgesproken kenmerken, die het in de toekomst mogelijk moeten maken meer werk met soortgelijke kenmerken aan hem (of haar) toe te schrijven. Afgezien van zijn bekwaamheid in het decoratief verwerken van goud, meestal op een rode fond, geeft deze afzetter de voorkeur aan sterke contrasten, waarbij hij dichte dekkende kleuren combineert met het wit van het papier (meestal in legenda’s of cartouches) en op de donkere plaatsen wat vernis aanbrengt. In alle kaarten is een duidelijke voorkeur zichtbaar voor helder blauwgroen in verschillende tinten, van transparant tot dicht ondoorschijnend; en vaak afgezet tegen ondoorschijnend helder roze en/of rood, en goud. Deze zeer heldere en duidelijke kleuring is op harmonische wijze aangebracht en nergens wazig. Maar het meest opvallend is zijn omgang met de gegraveerde tekst in de prenten – in de titel, in cartouches en legenda’s. De gegraveerde zwarte woorden zijn niet alleen verguld, zoals vaker in een de-luxe kleuring, maar ook geschilderd in dekkend helder blauw en rood, en gecombineerd. De afzonderlijke letters zijn elk volledig met verf bedekt, meestal zonder enig zwart spoor na te laten. Deze kleurrijke teksten voegen een extra en zeldzaam aspect toe aan de decoratieve kwaliteit van de prenten. Al met al een goed bewaarde Ravesteijn bijbel met platen in een fraaie en fris bewaarde zeventiende eeuwse de-luxe kleuring, rijkelijk met goud gehoogd en uniek door de zelden geziene variatie in kleuring en vergulding van de gegraveerde belettering in de platen, waarbij zwart gecombineerd wordt met blauw, rood en goud, wat deze bijbelkleuring een eigen, bijzonder karakter geeft. Herkomst: collectie van Nico Israël verkocht aan een particuliere verzamelaar in 1994. Ref. Poortman I p. 234; III p.179-185; Goedings 2015, esp. p.129.

3 parts in 1 volume, xl pp, 302 lvs, iv pp, 134 lvs, iv pp, 164 lvs, xix, iv pp, 66 lvs. Large Folio, H. 41,5 x W. 26 x D 12 cm. Contemporary binding in blind tooled calf over wooden boards, 7 raised bands, brass clasps, catches, and cornerpieces. Complete with engraved title-print & 6 double-page decorated maps, published by Nic. Visscher in 1657 and 1663, and engraved and etched by A. van den Broecke (his signature on most plates), all coloured and lavishly heightened with gold in the time. They comprise a World map (1663), and 5 maps that visualize the historical locations of the Paradise, the Peregrination through the Desert, Jerusalem in bird’s eye view, the Promised Land, and the Travels of the Apostles and Paul, each with (tiny) images of biblical figures and histories inserted. The colouring: Titleprint and maps are all in a very fine contemporary de-luxe colouring, heightened with gold with a warm glow. The bright and firm applied colours have been preserved very freshly, apart from a few tiny traces of age, such as the incidental change of leadwhite (here used for correction) into darkgrey by oxydation; and slight damage causing some adverse colour-impact (last map). The colouring was done by one hand in a secure and consequent style. Most probably it was executed around the publishing date, in 1664 or shortly thereafter. Many decorative elements are characteristic of the de-luxe colouring of this period. This goes for example for the very detailed and all covering colouring with sometimes original – not engraved – inventions such as motives in the clothes of the allegorical figures surrounding the map, or borderlines; the use of gold in details such as equatorial lines, dots in the red marking of places, many attributes, and on the lettering; and tiny figures and stories pictured in the map which are worked out in colour and gold into the smallest details. Special features: The anonymous – as almost ever – but experienced colourist distinguishes himself from other colleagues by some outspoken characteristics, which should make it possible in the future to ascribe more work with similar features to him (or her). Apart from his ability in decoratively handling gold, mostly on a red fond, this colourist favours strong contrasts, combining dense opaque colours with the white of the paper (mostly in legends or cartouches) and adding some varnish to the dark places. A clear preference is visible in all maps for bright blueish green in several hues, from transparant to a dense opaque quality; and often set against opaque bright pink and/or red, and gold. This very bright and clear colouring is applied in a harmonious way and nowhere blurry. But most conspicuous is his handling of the engraved text in the prints – in the title, in cartouches and legends. The engraved black words are not only gilded, as more often in a de-luxe colouring, but also painted in opaque bright blue and red, and combined. The separate letters are each completely covered with paint, mostly without leaving any black trace. These colourful texts add an extra and rare aspect to the decorative quality of the prints. In all a well kept Ravesteijn bible with plates in a fine and freshly preserved seventeenth century de-luxe colouring, lavishly heightened with gold and unique by its seldom seen variation of colouring and gilding of the engraved lettering in the plates, combining black with blue, red and gold, which gives this bible-colouring its own, special character. Provenance: collection of Nico Israël sold to a private collector in 1994. Ref. Poortman I p. 234; III p.179-185; Goedings 2015, esp. p.129