Aanmerkingen over een vyftal van Bybelplaatzen benevens ene Uitvoeriger Verklaring en Toepassing van Philip. II. 6, 7. WAARBIJ: De Vryheit der Oefeningen, of der Byzondere Godsdienstige Zamenkomsten van onze Geloofs-Belyderen, zo als die is vastgestelt in het Hoogeerw. Christ. Synodus van Stad en Lande, in het Jaar 1722. Voorgestelt en Betoogt. Twede Druk. WAARBIJ: De dood, de blyde rust, en ‘t zalig lot van Daniel. Toegepast op den dood, en zekere verwachtinge van den Wel-Eerw. Gel. en Godz. Heere Joh. Brill. Laatst Predikant te Middelbert, in eene Lykrede over Dan. XII. vers 13. Uitgesproken den 9. van Herfftm. 1764. WAARBIJ: Groningen tot zegenende dankbaarheid en blydschap aangespoord uit het voorbeeld van het beweldadigd Israel in eene Kerkrede over I Kon. VIII. 66. By gelegenheid der plechtige inhaling van zyne doorluchtige hoogheid Willem den V. Prins van ORanje, Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Verenigde Nederlanden enz. Als Erfstadhouder van Stad en Lande in de tegenwoordigheid van dien Vorst op den 8 van Oogstmaand MDCCLXXIII. in de grote Kerk te Groningen uitgesproken, en op het verplichtend verzoek van Hunne Edele Mog. de H.H. Burgemeesteren en Raad dier Stad in het licht gegeven.

Price Not Available

Sold

Question about this product?
SKU: 11913 Borgh, H. ter | Lubbers, Theodorus Categories: , Tag:

4 werken in 1 band, (14) 178 (2), (4) 146 (2), (2) 64 (1), 44 p. Origineel leer met ribben, 4° (Fraai exemplaar)